Általános szerződési feltételek

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) RGB International Kft., 4030 Debrecen, Galamb u. 19. (Adószám: 25728545-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-028086), a továbbiakban: “Szolgáltató”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban együttesen: Felek).

1.1 Eladó adatai

Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

Cégnév: RGB International Kft.

Székhely: 4030 Debrecen, Galamb utca 19.

Postacím: 4030 Debrecen, Galamb utca 19.

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága,

Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-028086

Adószám: 25728545-2-09

 

1.2. Ügyfélszolgálat

Nyitva tartása: Munkanapokon, hétfőtől péntekig: 7:00-20:00 óra között

Telefon: +36 21 334 40 25

E-mail kapcsolat: kerdezek@csucson.hu

(a továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó)

1.3.
A Webáruház látogatójának kötelezettsége

A Webáruház tartalma kizárólag 18 éven felüliek részére szól! Tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek nem látogathatják a Webáruházat és nem
vásárolhatnak a Webáruházban. A Vásárló, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF bármely
rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

1.4.
Általános rendelkezések

Jelen ÁSZF szabályai nem vonatkoznak a www.csucson.hu weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak.

Az Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók a Webáruház felületén keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is
módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a
módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. Bármely Vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
A változtatások létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

Az Eladó jogosult továbbá a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. megváltoztatására. A változás a Webáruház felületén történt
megjelentés időpontjától hatályos.

A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során, a csomagolás teljesítésével jön létre, a rendeléshez tartozó számla nyomtatásakor vagy e-számla
elkészítésekor. A szerződés nyelve magyar. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik. Felek elfogadják, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül
írásban megkötöttnek szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető és arra Magyarország joga irányadó.

A Weboldalon megrendelt szolgáltatások teljesítése a szállítmányozó cég számára történő átadással valósul meg, így a teljesítés helye és ideje az átadás
helye és ideje lesz.

A Vásárló hozzájárul, hogy számára Eladó elektronikus számlát állítson ki. A Vásárló kijelenti, hogy az ennek fogadásához szükséges feltételekkel
rendelkezik. Az email fogadásáról a rendelés során megadott email címen gondoskodik. Az Eladó az e-számlát automatikus rendszer segítségével küldi ki,
amely sok esetben – a Vásárló levelező kiszolgálójától, az automatikus szűrési feltételeinek beállításától függően- spam mappába érkezik.

Amennyiben a Vásárló valamilyen okból következően nem kapta meg a részére megküldött e-mail üzeneteket, úgy azok újraküldését kérheti az ügyfélszolgálatnak
megküldött email útján.

 

2. A vásárlás menete

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

2.1.
A Webáruházban történő vásárlást megelőzően nem szükséges regisztrálni. A Webáruházban böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt terméket a
„Kiválasztom” funkcióra klikkelve lehet a virtuális kosárba betenni. A termékek kiválasztását követően a tényleges rendelési folyamatot a „Tovább” feliratú
gombra kattintva lehet megkezdeni, majd a megrendelő űrlap kitöltése, az ÁSZF és Adatkezelési nyilatkozat elfogadása és fizetési mód választása szükséges.
Az űrlapon megjelölt adatokat kötelező megadni. Az adatszolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Vásárló vállalja. Az Eladót ennek vonatkozásában
semmi nemű felelősség (szavatosság, kárfelelősség) nem terheli. Amennyiben a Vásárló bankkártyás fizetési opciót választott, a rendelés menete a
bankkártyás fizetéssel zárul (illetve sikeres tranzakció után válik érvényessé). Az ehhez szükséges felületet nem Eladó, hanem harmadik fél biztosítja, így
a Vásárló átirányításra kerül a bankkártyás fizetési platformra.

A beérkezett megrendeléseket az Eladó rendszere automatikusan tárolja elektronikus formában.

A Vásárló a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz szállított terméket átveszi, és a termék árát, illetve a
szállítási költséget a szállítmányozó cégnek megfizeti (amennyiben ez bankkártyával nem került előre kifizetésre). Amennyiben a Vásárló e kötelezettségét
részben vagy egészben megsérti, Eladó jogosult a Vásárló további megrendeléseinek teljesítését megtagadni. Eladó úgy is rendelkezhet, hogy ilyen esetekben
kizárólag a Vásárló előre fizetendő, bankkártyás megrendeléseit teljesíti.

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre az 1.2. pontban
feltüntetett elérhetőségeken történő megkeresés útján van lehetőség. A megrendelés teljesítéséért az Eladó nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru
időközben nem áll rendelkezésre. Az Eladó jogosult a megrendelést visszautasítani.

2.2.
A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. A megrendelést az Eladó csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a
Vásárló az regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben
felmerülő technikai problémákért az Eladó felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk
esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vásárlót terheli.

2.3.
Különösen fontos a telefonos elérhetőség pontos feltüntetése, mert az Eladó minden kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet. Hiányos elérhetőségi adatok
kitöltése esetén Eladónak módjában áll a megrendelést visszautasítani.

3. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibák javítására az „Elküldöm a megrendelést” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A visszalépéshez a bal felső sarokban található logóra
történő kattintással van lehetőség, ekkor a megrendelést teljesen elölről kell kezdenie a Vásárlónak. A megrendelés elküldését követően észlelt
adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az kerdezek@csucson.hu e-mail címen. A késedelmes jelzésből eredő károkért
és többlet költségért Vásárlót terheli a felelősség.

4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

4.1.
A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését az Eladó legkésőbb az azt követő 48 órán belül megadott elérhetőségei valamelyikén (elsődlegesen e-mailben)
visszaigazolja a Vásárló részére, mely tartalmazza a Vásárló által megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a
rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, valamint a fizetés
módját. Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokat ellenőrizni köteles, s amennyiben abban hibát talál, azt 1 napon belül jeleznie kell az Eladó
felé. A késedelmes jelzésből eredő károkért és többlet költségért Vásárlót terheli a felelősség.

4.2.
A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg az Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazolást.

4.3.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai
Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. Termékek ára, jellemzői, csomagolás

5.1. Termékek ára

A vételár mindig a kiválasztott terméknél feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára csak abban az esetben
tartalmazza a kiszállítási díjat, amennyiben ez külön fel van tüntetve.

Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert,
általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem
köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási
szándékától.

A rendelés mennyisége minden esetben 1. Kizárólag egymást követő megrendelések leadásával lehetséges a mennyiség növelése, melyek adategyezés esetén
automatikusan összevonásra kerülnek. Amennyiben a Vásárló csomagtípust kíván módosítani, azt a rendelés leadása előtt annak megszakításával, és a megfelelő
csomag űrlapjának választásával teheti meg. A Vásárló az űrlap kitöltése közben bármely azon kért adatot maga javíthat. A rendelés leadását követően a
rendelésen történő módosítás kizárólag az ügyfélszolgálaton keresztül lehetséges.

A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruház felületén szereplő termékképek és készlet-információk
tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.

A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek elfogynak, azok megrendelhetősége azonban továbbra is lehetséges. Ezért az Eladó
felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót.

5.2. Csomagolás

A megrendelt termékeket az Eladó a Webáruházban feltüntetett többlet költség ellenében, DISZKRÉTEN csomagolt küldeményben szállíthatja, amely csomag sem
küllemében, sem a feladó megjelölésében nem utal a küldemény tartalmára.

5.3. Fontos termékjellemzők, méretek

A Webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

Minden egyes termék, ami a Webáruházban megtalálható, kizárólag 18 éven felüliek részére ajánlott!

Az Eladó kiemelten kéri minden Vásárlóját a megfontolt és körültekintő választásra, mert a megvásárolt termékeket higiéniai okok miatt felbontást követően
nem áll módjában cserélni.

Minden termék (különös tekintettel a krémekre, síkosítókra, olajokra) gyermekek elől gondosan elzárva tartandó!

Felek elfogadják, hogy a különböző csomagokhoz felkínált könyvek elektronikus könyvek, azok elektronikus formában kerülnek kiküldésre. A Vásárló az
e-számlához hasonlóan gondoskodik ezen könyvek fogadásáról, valamint vállalja, hogy biztosítsa a könyvek letöltéséhez és megnyitásához szükséges technikai
feltételeket (pl. megfelelő gyorsaságú szélessávú Internet hozzáférés, PDF megnyitására alkalmas programkörnyezet).

6. Kiszállítás

A Eladó a megrendelt termékeket házhoz szállítja, szállítmányozó cégigénybevételével. A fuvardíjat a Vásárló viseli. Ez alól kivétel, ha a Weboldalon egy
adott terméknél ez másképpen van feltüntetve.

Ha egy Vásárlótól több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a második
rendelés leadásakor jelzi és erre az Eladó visszajelzése alapján még van lehetőség, az Eladó összevonhatja a megrendeléseket. A már teljesítés alatt álló
csomagok utólagos összevonására nincs mód.

Az Eladó a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a
már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.

Vásárló köteles szállítási címnek minden esetben olyan címet megadni (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 18 óra között folyamatosan tartózkodik
és a terméket át tudja venni.

A rendeléseket az Eladó általában 3-5 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van.

A Webáruházban feltüntetett külön költség ellenében lehetőség van expressz szállítás igénylésére. Ekkor az Eladó általában 1 munkanapos szállítási
határidőt tűz ki célul.

Az Eladó törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem vállal felelősséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges
késedelem esetén az Eladó minden esetben értesíti a Vásárlót és tájékoztatja a megrendelés teljesítésének pontos dátumáról.

Amennyiben a közzétett határidőn belül a megrendelő által megbízott szállítmányozó cég nem kíséreli meg a kiszállítást (a Vásárló ellenkező kérelmének
hiányában), a Vásárló nem köteles a csomagot átvenni, az utánvét díját megfizetni (illetve ha bankkártyával előre megfizette a termék és szállítás árát,
azt visszakövetelheti Eladótól). A csomag átvételével a Vásárló lemond a késedelmes szállítással kapcsolatos igényeiről. A megrendelt termékek személyes
átvételére nincsen lehetőség.

A Vásárló köteles a kiszállítás esetén az átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét, és az átvételi elismervényt aláírni. Ha sérült a csomagolás, vagy a
termék, a Vásárlónak a helyszínen kérnie kell jegyzőkönyv felvételét a hibáról. A nem sértetlen csomagolású terméket a Vásárló csak saját felelősségére
veheti át. Az Eladónak utólag jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény aláírásával a Vásárló elismeri, hogy az
átvett csomag külsőleg megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem sérült a csomagolás vagy a termék).

A csomagokat az utánvét megfizetését és az átvételi elismervény aláírását megelőzően a futárszolgálat szabályzata szerint nem lehetséges felbontani. A
sértetlen csomagok tartalmáért a futárszolgálat nem felelős. Vásárló köteles a csomag tartalmát az átvétel napján ellenőrizni, és amennyiben azzal
kapcsolatosan minőségi, vagy mennyiségi eltérést tapasztal, 1 napon belül jelezni azt az eladó felé. Az Eladónak utólag mennyiségi és sérülési reklamációt
nem áll módjában elfogadni. Az átvételtől számított 24 óra lejártával a Vásárló elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát
illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a termék).

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb további két alkalommal ismét
kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

6.1.1. Átvétel módja

A szállítást az alábbi cég végzi:

GLS futárszolgálat

Szállítási információ: +36 1 802 02 65

A Webáruházban vásárolt termékek személyes átvételére nincs lehetőség. Az Eladó kizárólag a GLS futárszolgálat által szállít házhoz (a Vásárló által
megadott címre). A szállítás díja a termékekhez hasonlóan az aktuális, honlapon feltüntetett összeg.

7. Fizetési módok

A termék vételárának és szállítási költségének kifizetése „utánvéttel” vagy biztonságos online bankkártyás (OTP Simple) fizetéssel történik. Utánvét esetén
a futár kizárólag készpénzt fogad el.

8. Elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut
vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „ Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított harminc (30) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Az Eladó törvényi kötelezettsége 14 naptári napos elállási jogot biztosítani a Fogyasztónak arra, hogy elállási jogát gyakorolja.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

8.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy
elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Fogyasztó határidőben
gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére. A Fogyasztót terheli annak
bizonyítása, hogy elállási jogát az 10. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta, ezért erősen javasolt az e-mailben történő közlési
forma alkalmazása.

Az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a
14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének
idejét veszi figyelembe Eladó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően
bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb
elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A
termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó
visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot
választott. Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy
azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Az Eladó utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálását
követően utólag, banki átutalással lehetséges. Ehhez Fogyasztó az Eladó által kínált szolgáltatások igénybevételével kifejezett hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Személyes átadásra nincs lehetőség.

8.2. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

A Webáruházban kapható minden termékre kivétel nélkül vonatkozik, hogy a Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék
tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. a szexuális segédeszköz, kozmetikai
termékek, krémek, masszázsolajak). Az ilyen termékek visszavétele az Eladótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást
már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve
baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Ezen termékek esetében az elállási jog csak akkor
illeti meg a Vásárlót, ha a termék csomagolását még nem bontotta fel.

Amennyiben a termék visszaküldése fizikailag nem történik meg a határidőn belül (a termék nem érkezik meg az Eladóhoz, ill. a Vásárló nem tudja hitelt
érdemlően igazolni, hogy a terméket postai vagy futár útján Az Eladó részére megfelelően elküldte), úgy az Eladó feltételezi, hogy a Vásárló az elállási
jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni, és a visszavásárlási folyamatot megszünteti.

Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található
elérhetőségeinken.

9. Szavatosság

A Webáruházban vásárolt eszközök használata előtt javasolt ellenőrizni a termék kifogásolhatatlan állapotát és működőképességét.

A Vásárló a megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét e-mailen vagy telefonon jelezheti neve, címe és e-mailcíme közlése
mellett.

Eladónak nem áll módjában higiéniás használt termékeket kezelni és raktározni. Éppen ezért a hiba bevizsgálásához a Vásárló által részére megküldött
fényképes és videofelvételen rögzített dokumentációkat használ. Ez Vásárló számára nem jelent többletköltséget.

Eladó elsősorban a meghibásodott termék cseréjére törekszik, higiéniás termékek javítása nem áll módjában.

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az Eladót szavatossági
kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza.

Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vásárló a terméket felbontást követően visszaküldi, azzal annak tulajdonjogát is átruházza az Eladóra, a továbbiakban
annak visszaszolgáltatására nem tarthat igényt. Az Eladó ekkor a higiéniai terméket azonnal megsemmisíti.

9.1. Kellékszavatosság

Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a
termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már
nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az
Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy
arra az Eladó adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

Vásárló közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló
igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság
alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó
bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában
is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a
termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági
igényt érvényesíthet.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
érvényesítsen.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét
Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és
elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági
igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által
adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két
hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Eladó) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

· a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

· a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

· a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

10. Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.
22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében
értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Az Eladó azonban nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozna. A jótállás a Vásárló szavatossági jogait nem érinti.

11. A felelősség korlátozása

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a
technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

· Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

· Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

· Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

· Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen
adat elvesztése.

· Bármely szoftver nem megfelelő működése.

· Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt
következett be.

A Vásárló felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az Eladó ilyen
esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések írása) minden Vásárló saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház
automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon
az Eladó tudomására jut, úgy az Eladó jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő,
vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az Eladó jogosult az adott Vásárlót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve
regisztrációjának törlését is.

13. Szerzői jog

A Webáruház felületén található valamennyi tartalom (szöveg (cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, stb.), ábra, kép, más információ illetve adat)
szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül az Eladót illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő
vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. Az Eladó szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén
azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház tartalmának másolása vagy az itt
meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.
Minden ilyen jogsértés esetén a Vásárló elfogadja, hogy az Eladó a kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a
Webáruház üzemeltetőjének.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával
(ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által
valamely a Vásárló vagy Vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén az Eladójogosult a Vásárló regisztrációját
azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos
eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről az Eladó nem köteles értesíteni a Vásárlót.

A Webáruházra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. Az Eladó jogosult azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.

A Webáruház vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag
előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy az Eladó javasolja, támogatja az adott oldalon
forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását.

A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt az Eladó valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház
minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt az Eladó, a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

A Webáruház egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Vásárlói számítógépén. A cookie-k kizárólag a Vásárlók
„autentikálásának” megkönnyítését szolgálják, más célra az üzemeltető nem veszi azokat igénybe. A cookie-fogadás a Vásárlói tiltása a Webáruház
szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

14. A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő korlátozások

A Vásárló a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vásárlót a Weboldalhasználata során ért olyan károkért,
kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Vásárló a Weboldal használata során nem kellő körültekintéssel járt el. A Vásárló adatait csak saját
felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

A Vásárló köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Vásárló
valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Vásárló köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a Weboldal
használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

A Vásárló köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes,
vagy amely más Vásárlók érdekeit sérti. Ezen belül a Vásárló köteles különösen:

– Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;

– Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;

– Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;

– Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások,
találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

Valamennyi Vásárló köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Vásárló köteles
különösen:

– Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;

– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

– Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

Valamennyi Vásárló köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Eladó érdekeit sérti. Ezen belül a Vásárló köteles különösen:

– Tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

– Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely az Eladó üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személytermékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl az Eladó további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Vásárlókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett
károkért Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben jogsértés miatt eljárás indul, az Eladó a tudomására jutott, a Vásárlóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

Az Eladó vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatászavartalansága és folyamatossága érdekében.

Az Eladó minden szükséges intézkedést megtesz a Vásárlók adatainak biztonsága érdekében. Az Eladó nem felelős a Vásárló adatainak a Vásárló által történő
nyilvánosságra hozataláért.

Az Eladó a Weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az Eladó a
Vásárlók magatartásáért felelősséget nem vállal.

A Vásárlók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Eladóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és
orvoslása érdekében. Felek jogvitáikat elsődlegesen „békés úton”, egyeztetések révén orvosolják, amennyiben ez nem vezet célra vagy a jogsértés mértéke
megköveteli, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesíthetik jogaikat.

 

15. Adatvédelem

Az Eladó az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb
mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

Az Eladó elkötelezett Vásárlói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását. Az Eladó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az
adatok biztonságát garantálja.

A Weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az adatok megadásával Vásárló a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint
hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Az Eladó a szolgáltatásjellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A
Vásárló feltétlen felelősséget vállal azért, hogy az adatszolgáltatást önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektev.) 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, rendelési cím (irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő),
rendelt szolgáltatás fajtája, mennyisége, fizetendő összeg, kedvezmény, valamint a megjegyzésben és levelezés során megadott egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az Eladó az adatokat a szolgáltatás teljesítése, valamint a szerződés megőrzésének ideje alatt kezeli.

A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy Az Eladó a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat
összekapcsolja. A Vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Eladó elektronikus levelezéssel, telefonhívással, telefonos üzenetben vagy azokkal egyenértékű
egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.

A Vásárló nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. A Vásárló az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet. A Vásárló a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Az Eladó a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az Eladó a Vásárló zökkenőmentes kiszolgálása érdekében ún. presubmit tracking technológiát használ. A technológia révén Az Eladó képes a Vásárló által
megadott adatok folyamatos tárolására, amely azt jelenti, hogy az adatkitöltés folyamata közben többszöri tárolásra kerülhet sor, a Vásárlónak nem
szükséges az adatkitöltést teljeskörűen elvégeznie. A presubmit technológia során Az Eladó a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ában meghatározott személyes
adatokat is gyűjt. Az adatgyűjtés célja, hogy az Eladó segítse a Vásárlót rendelésének leadása és véglegesítése során. Ezalatt az Eladó mentheti a Vásárló
kosárba helyezett termékeit, az általa megadott adatokat annak érdekében, hogy a Vásárló a megkezdett folyamatot a megkezdett állapotból folytathassa. Az
Eladó – amennyiben a Vásárló közvetlen elérésre lehetőséget adó kapcsolati adatot közölt – a tárolt adatokról email és SMS értesítést küldhet, illetve
emlékeztetheti a Vásárlót az adatmentés közelgő lejártáról. Az Eladó minden általa küldött email üzenetet “leiratkozó” hivatkozással lát el, mellyel a
Vásárlónak lehetőséget biztosít a további kommunikáció és adatkezelés megszüntetésére. A személyes adatok gyűjtésére a weboldalon található adatmezők
kitöltésével, a Vásárló kifejezett kezdeményezésére kerül sor. A Vásárló kezdeményezésének minősül, ha az Eladó online felületén személyes adatait
önszántából megadja. A Vásárló személyes adatainak megadásával hozzájárul azok kezeléséhez. Webáruház ezen adatkezelést ügyfélkapcsolati alapon,
szolgáltatása elengedhetetlen részeként végzi. Ügyfélkapcsolatnak minősül, ha Weboldal látogatója vásárlási folyamatot kezdeményez. Az Eladó a presubmit
technológiával begyűjtött adatokat a vásárlás befejezéséig, vagy annak vélhető meghiúsulásáig kezeli. Vélhető meghiúsulásnak minősül, ha a Vásárló a
vásárlási folyamatot kellő időn belül – jelen esetben 4 napban meghatározott időn belül – nem folytatja. a 2011. évi CXII. 65. §-a alapján az Eladó a
presubmit technológia révén ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait gyűjti, így hatósági adatvédelmi nyilvántartásra nincs szükség. Az Eladó a Vásárló
kérésére hozzáférést biztosít a Vásárlóról tárolt adatokhoz, lehetőséget biztosít azok módosítására, részleges, vagy teljeskörű megsemmisítésére. Ilyen
jellegű igényeit a Vásárló az kerdezek@magfitpro.hu email címre címzett üzenet formájában érvényesítheti. Az Eladó kiemelt figyelmet fordít a Vásárló
adatainak biztonságára, megfelelő technológiai háttérrel rendelkezik azok ésszerű védelmének biztosítására. Az Eladó az adatok feldolgozásával
adatfeldolgozót bíz meg. A presubmit technológiával gyűjtött adatok feldolgozását a GhostMonitor (ghostmonitor.com) végzi.

16. Egyebek

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért,
teljességéért Az Eladó nem vállal felelősséget.

Az Eladó által üzemeltetett Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi
óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A
Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó
hibalehetőségek elfogadását.

Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon
található adatok védelmének kötelezettsége.

 

17. Panaszügyintézés

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, levelezési cím megegyezik a Webáruház 1. pontban rögzített Ügyfélszolgálati
címével. A Vásárló panaszát szóban vagy írásban jelentheti be az Ügyfélszolgálaton.

Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, az Eladó a panaszról és az
azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Vásárlónak elektronikus formában megküldi. Ha a
panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Vásárlónak
elektronikus formában megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal
egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz
visszakeresését.

Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a válasz elküldésének időpontját
jelenti.

A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

17.1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési
lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet,
mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat
címzettje.

– Bírósági eljárás kezdeményezése. Felek értékhatártól függően kikötik az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

– Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken:
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm

Utolsó változtatás: 2016.08.24.